Управа Дома Здравља Власотинце

Директор : Др Виолета Петровић, спец. интерне медицине
Директор заступа Дом здравља, организује рад и руководи процесом рада и одговоран је за законитост рада Дома здравља, Извршава одлуке Управног и Недзорног одбора, стара се о извршењу финансијског плана и програма рада Дома здравља, одлучује о другим питањима у складу са законом, одговоран је оснивачу за рад Дома здравља.

 

Заменик директора :
Др Ружица Валчић, спец педијатрије

Главна сестра :
Сања Анђелковић,виша медицинска сестра

  Глaвни кординаор плана и анализе здравствене статистике :
Светлана Богдановић
   

 


Menu Title