Стручни савет

Стручни савет Дома здравља је саветодавно тело Директора и управног одбора. Разматра и одлучује о питањима стручног рада Дома здравља, предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Дома здравља, предлаже Управном одбору план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника. Предлаже план за унапређење квалитета стручног рада Дома здравља, предлаже чланове Етчког одбора и Комисије за унапређење квалитета рада, обавља и друге послове утврђене Статутом.

Стручни колегијум

Стручни колегијум је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове Дома здравља. Чине га здравствени радници које именује директор на предлог служби Дома здравља.

Етички одбор

Етички одбор је стручно тело које прати пружање здравствене заштите на начелима професионалне етике. Прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности, прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, посебно у области давања сагласности пацијената за предложену медицинску меру.

Прати, анализира и даје мишљење о примени начела професионалне етике у превенцији , дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и увођењу нових здравствених технологија, доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности, врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене делатности, врши сталну саветодавну функцију по свимпитањима у обављању здравствене заштите, а разматра и друга етичка питања у обављању делатности Дома здравља.

Комисија за унаређење квалитета

Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Дому здравља. Доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у Дому здравља


Menu Title

Важно обавештење

Сви пацијенти који гравитирају ка Дому здравља Власотинце, а дошли су из ризичних подручја где је могућа изложеност инфекцији новим Корона вирусом 2019-nCoV, или су били у контакту са особом , која је била изложеа инфекцији новим корона вирусом ради даљег поступања треба да се јаве на телефоне :

016 876 180 – хитна служба Дома здравља Власотинце
016 241 724 – Завод за јавно здравље Лесковац
064 864 88 25 – Др Јадранка Красић, епидемиолог
064 839 24 05 – Др Зорана Кулић, епидемиолог
064 839 24 19 – Др Весна Живановић

Дом здравља Власотинце је формирао нову амбуланту за пријем пацијената са респираторним тегобама и повишеном температуром која се налази у оквиру Дома здравља Власотинце (наша специјалистичка амбуланта) и овом прилоком се моле сви пацијенти са наведеним тегобама да се јаве на телефоне 064/880-99-20 и 016/876-180 . Телефони су доступни 24 часова за пружање неопходних информација.

KONTAKT TELEFONI IZABRANIH LEKARA

Dr Nela Milenković - 064/8809891
Dr Jasmina Jović - 063/7118915
Dr Đorđe Bosić - 062/516872
Dr Nebojša Petrović - 062/484662
Dr Dragoslav Rakić - 063/458094
Dr Biljana Ivanović - 062/8436797
Dr Kosovka Ilić - 064/8809835
Dr Dragan Spasić - 064/8807450
Dr Jovanka Stanojević - 062/546776
Dr Gorica Filipović – 062/8873087
Dr Violeta Pavlović - 064/8809808
Dr Violeta Ivković - 069/2499948
Dr Perica Đorđević - 064/1760565
Dr Gorica Stanković - 064/6496532
Dr Ružica Valčić - 064/8809906
Dr Lidija Pešić Konstantinović - 064/3326397
Dr Milena Jovanović - 069/4240555