Стручни савет

Стручни савет Дома здравља је саветодавно тело Директора и управног одбора. Разматра и одлучује о питањима стручног рада Дома здравља, предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Дома здравља, предлаже Управном одбору план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника. Предлаже план за унапређење квалитета стручног рада Дома здравља, предлаже чланове Етчког одбора и Комисије за унапређење квалитета рада, обавља и друге послове утврђене Статутом.

Стручни колегијум

Стручни колегијум је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове Дома здравља. Чине га здравствени радници које именује директор на предлог служби Дома здравља.

Етички одбор

Етички одбор је стручно тело које прати пружање здравствене заштите на начелима професионалне етике. Прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности, прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, посебно у области давања сагласности пацијената за предложену медицинску меру.

Прати, анализира и даје мишљење о примени начела професионалне етике у превенцији , дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и увођењу нових здравствених технологија, доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности, врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене делатности, врши сталну саветодавну функцију по свимпитањима у обављању здравствене заштите, а разматра и друга етичка питања у обављању делатности Дома здравља.

Комисија за унаређење квалитета

Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Дому здравља. Доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у Дому здравља


Menu Title