Управни одбор

Председник: Др. Бисерка Митић, специјалиста интерне медицине
Управни одбор доноси Статут Дома здравља уз сагласност Оснивача и друге опште акте у складу са законом . Одлучује о пословању Дома здравља и доноси програм рада и развоја, финансијски план и годишњи обрачун, усваја годишњи извештај о раду и пословању и подноси га оснивачу на разматрање. Одлучује о коришћењу средстава Дома здравља, расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање функције директора. Утврђује цене здравствених услуга које нису обухваћене здравственим осигурањем, доноси план стручног усавршавања здравствених радника и сарадника разматра извештај о извршеној унутрашњој и спољној провери квалитета стручног рада. Одлучује о набавци медицинске и друге опреме и одлучује о набавци и отуђењу основних средстава, одлучује о коришћењу средстава Дома здравља, доноси одлуке у вези инвестиционог улагања и инвестиционог одржавања и изградње објеката и набавке опреме и текућег одржавања и обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Управа Дома Здравља Власотинце

 

Директор : Др Виолета Петровић, спец. интерне медицине
Директор заступа Дом здравља, организује рад и руководи процесом рада и одговоран је за законитост рада Дома здравља, Извршава одлуке Управног и Недзорног одбора, стара се о извршењу финансијског плана и програма рада Дома здравља, одлучује о другим питањима у складу са законом, одговоран је оснивачу за рад Дома здравља.

 

Заменик директора :
Др Ружица Валчић, спец педијатрије

 

Главна сестра :
Сања Анђелковић,виша медицинска сестра

  Глaвни кординаор плана и анализе здравствене статистике :
Светлана Богдановић
   

Надзорни одбор

Надзорни одбор надзире законитост рада и пословања Дома здравља, разматра годишњи и шестомесечни извештај о раду и пословању Дома здравља и завршни рачун, врши увид у спровођење одлука Управног одбора, врши увид у спровођењу закона других прописа у вези са финансијским пословањем Дома здравља, доноси Правилник о свом раду, обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Огранак Црна Трава

Управник : Др. Милош Николић
Главни техничар : Новица Николић
Главни књиговођа : Драган Ишљамовић
Главни возач : Мирољуб Будић


Menu Title