Подаци о броју запослених и ангажованих лица

Ниво квалификације Број систематизованих радних места према нивоу квалификација Укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу квалификација Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа) Укупан број запослених на неодређно време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години Укупан број новозапослених на неодређно време у претходној календарској години Укупан број новозапослених на неодређено време у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години Укупан број новозапослених на неодређено време изнад процента од 70% у текућој календарској години
НЕОДРЕЂЕНО ОДРЕЂЕНО
Висока стручна спрема 67 54 8 3 2 0 0 0
Виша стручна спрема 33 26 9 0 1 0 0 0
Средња стручна спрема 120 105 19 1 2 0 0 0
Нижа стручна спрема 15 14 1 0 0 0 0 0
УКУПНО: 235 199 37 4 5 0 0 0

Menu Title