Управни одбор

Председник: Др. Бисерка Митић, специјалиста интерне медицине
Управни одбор доноси Статут Дома здравља уз сагласност Оснивача и друге опште акте у складу са законом . Одлучује о пословању Дома здравља и доноси програм рада и развоја, финансијски план и годишњи обрачун, усваја годишњи извештај о раду и пословању и подноси га оснивачу на разматрање. Одлучује о коришћењу средстава Дома здравља, расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање функције директора. Утврђује цене здравствених услуга које нису обухваћене здравственим осигурањем, доноси план стручног усавршавања здравствених радника и сарадника разматра извештај о извршеној унутрашњој и спољној провери квалитета стручног рада. Одлучује о набавци медицинске и друге опреме и одлучује о набавци и отуђењу основних средстава, одлучује о коришћењу средстава Дома здравља, доноси одлуке у вези инвестиционог улагања и инвестиционог одржавања и изградње објеката и набавке опреме и текућег одржавања и обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Управа Дома Здравља Власотинце

3664131

Директор : Др Милена Станковић Митровић, спец. дечје и превентивне стоматологије
Директор заступа Дом здравља, организује рад и руководи процесом рада и одговоран је за законитост рада Дома здравља, Извршава одлуке Управног и Недзорног одбора, стара се о извршењу финансијског плана и програма рада Дома здравља, одлучује о другим питањима у складу са законом, одговоран је оснивачу за рад Дома здравља.

9635649

Заменик директора :
Др Виолета Павловић, специјалиста гинекологије и акушерства

 

Главна сестра :
Оливера Стојковић Лепојевић

  Глaвни кординаор плана и анализе здравствене статистике :
Светлана Богдановић
   

Надзорни одбор

Надзорни одбор надзире законитост рада и пословања Дома здравља, разматра годишњи и шестомесечни извештај о раду и пословању Дома здравља и завршни рачун, врши увид у спровођење одлука Управног одбора, врши увид у спровођењу закона других прописа у вези са финансијским пословањем Дома здравља, доноси Правилник о свом раду, обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Огранак Црна Трава

Управник : Др. Саша Симоновић
Главни техничар : Новица Николић
Главни књиговођа : Драган Ишљамовић
Главни возач : Влада Станацков


Menu Title

Важно обавештење

Сви пацијенти који гравитирају ка Дому здравља Власотинце, а дошли су из ризичних подручја где је могућа изложеност инфекцији новим Корона вирусом 2019-nCoV, или су били у контакту са особом , која је била изложеа инфекцији новим корона вирусом ради даљег поступања треба да се јаве на телефоне :

016 876 180 – хитна служба Дома здравља Власотинце
016 241 724 – Завод за јавно здравље Лесковац
064 864 88 25 – Др Јадранка Красић, епидемиолог
064 839 24 05 – Др Зорана Кулић, епидемиолог
064 839 24 19 – Др Весна Живановић

Дом здравља Власотинце је формирао нову амбуланту за пријем пацијената са респираторним тегобама и повишеном температуром која се налази у оквиру Дома здравља Власотинце (наша специјалистичка амбуланта) и овом прилоком се моле сви пацијенти са наведеним тегобама да се јаве на телефоне 064/880-99-20 и 016/876-180 . Телефони су доступни 24 часова за пружање неопходних информација.

KONTAKT TELEFONI IZABRANIH LEKARA

Dr Nela Milenković - 064/8809891
Dr Jasmina Jović - 063/7118915
Dr Đorđe Bosić - 062/516872
Dr Nebojša Petrović - 062/484662
Dr Dragoslav Rakić - 063/458094
Dr Biljana Ivanović - 062/8436797
Dr Kosovka Ilić - 064/8809835
Dr Dragan Spasić - 064/8807450
Dr Jovanka Stanojević - 062/546776
Dr Gorica Filipović – 062/8873087
Dr Violeta Pavlović - 064/8809808
Dr Violeta Ivković - 069/2499948
Dr Perica Đorđević - 064/1760565
Dr Gorica Stanković - 064/6496532
Dr Ružica Valčić - 064/8809906
Dr Lidija Pešić Konstantinović - 064/3326397
Dr Milena Jovanović - 069/4240555